Integritetspolicy

 

  1. ALLMÄNT

1.1    Denna integritetspolicy gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in när du kontaktar oss genom formulär på www.ulricahydmanvalliensstiftelse.se (”Webbplatsen”), skickar e-post till oss eller kontaktar oss per telefon.

1.2    Om inte annat anges är Ulrica Hydman Valliens stiftelse, (”Stiftelsen”, ”vi” eller ”oss”) personuppgiftsansvarig.

  1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1    Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett så bra sätt som möjligt.  I samband med att du kontaktar oss samlar vi in och sparar information som du lämnar till oss, t.ex. namn, adress, e-post och telefonnummer.

2.2    Utöver vad som anges i föregående punkt kan vi också komma att spara sådan ytterligare information du lämnar till oss – t.ex. frågor om vår verksamhet.

2.3    Om du deltar i ett evenemang som vi anordnar kan vi komma att ta bilder som vi använder i marknadsföring och publicerar i olika interna och externa kanaler.

2.4    Observera att information som kan identifiera dig som individ är att anse som personuppgifter, även om du kontaktar oss för ett företags räkning.

  1. VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL

3.1    Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande syften:
a)    För att återkoppla till dig om du har kontaktat oss och för att besvara frågor du ställt till oss.
b)    För att hantera juridiska frågor.
c)    För att tillhandhålla sådana tjänster du har efterfrågat (t.ex. utskick av information).

3.2    Stiftelsen samlar inte in eller köper information från tredje part. Vi delar heller inte dina personuppgifter med någon tredje part utanför Stiftelsen, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de syften som anges i punkt 3.1 eller om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

  1. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER M.M.

4.1    Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund, och Stiftelsen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

  1. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

5.1    Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i punkt 3.1,  eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

  1. DINA RÄTTIGHETER

6.1    Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

6.2    För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

info@ulricahydmanvalliensstiftelse.se

6.3    Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.